• Youtube
  • Facebook
  • Linkedin
  • Twitter
Xinxiang HY Crane Co., Ltd.
hakda

Paragwaýyň ilkinji Laucnher Girder Bridge Crane işe başlady

Bu birinjiişlediji gider kranGaragran kompaniýasy tarapyndan Paragwaýa eksport edildi, 100 tonna, Köpri gurýan maşyn taslamasy ýerli hökümet tarapyndan ýokary baha berildi, Hycrane dizaýndan önümçilige çenli müşderiler bilen hyzmatdaşlyk edýär we her ädim müşderileriň talaplaryna laýyklykda amala aşyrylýar, inerenerimiz müşderimiziň talaplaryna laýyklykda rezonansly shema üpjün etdi.Müşderä ýokary baha beriň.Indi gurnama gollanmasynyň tehniki inereneri indi müşderä gurnamagy tabşyrýarköpri erektoryköpri erektory kadaly işleýänçä. Paragwaýda ilkinji köpri gurýan maşyn hökmünde bu köpri gurýan maşyn Paragwaýyň ösmegi üçin möhüm ähmiýete eýe. Bu biziň kompaniýamyz üçin uly hormat.Governmenterli hökümet köpri erektorynyň işine-de uly ähmiýet berdi.In engineenerlerimiz ýerli işçilere iş howpsuzlygy meselesini sabyrlylyk bilen düşündirdiler. Bu köprini ýasaýyň - köpri maşyny müşderilere has gowy goşant goşup biler. Müşderi buýruk berjekdigini boýun aldyköpri erektory.Şeýle hem kompaniýamyz müşderilerimiziň ynamyna ýokary baha berýär.Önümlerimiz müşderileri has kanagatlandyryp we has oňat işläp biler diýip umyt edýäris.

Gaplamak we eltip bermek

paket- (1)
paket- (2)
paket- (3)
paket- (4)

Saýt gurmakda

ýagdaý- (1)
ýagdaý- (2)
ýagdaý- (3)
ýagdaý- (4)
ýagdaý- (5)

Umumy täsir

IMAGE1
IMAGE2