• Youtube
  • Facebook
  • Linkedin
  • Twitter
Xinxiang HY Crane Co., Ltd.
hakda

Umumy port kranlary bilen tanyşlyk

Umumy port kranlary bilen tanyşlyk

Portlar dürli sebitlerdäki harytlaryň akymyny ýeňilleşdirmekde möhüm rol oýnaýar.Portuň esasy taraplaryndan biri, dürli göteriji enjamlaryň ulanylmagyny talap edýän ýükleri netijeli we ygtybarly ýüklemek we düşürmekdir.Bu makalada portlarda iň köp ulanylýan göteriji enjamlara seredýäris, şol sanda gantry kranlary, pyýada göterijiler, demirýol gurnalan kantlar we rezin reňkli kranlar.

Portlarda göteriji enjamlaryň iň meşhur böleklerinden biri gantry kranydyr.Ol ýeriň ähli giňligini öz içine alýan gurluşda oturdylan kranlardan durýar.Kran relsdäki gurluş boýunça hereket edip, has uly ýerleri gurşap alýar.Highokary göterijilik ukyby bilen tanalýan gantry kranlar köplenç agyr ýükleri gämilerden ýüklemek we düşürmek üçin ulanylýar.

Gezelenç göterijiler konteýner terminallarynda köplenç ulanylýan ýörite göteriji enjamlardyr.Konteýnerleri götermek we daşamak üçin niýetlenendir, bu konteýnerleri terminalyň içinde netijeli ýerleşdirmäge, peseltmäge we ibermäge mümkinçilik berýär.Gezelenç göterijiler hatar hatarlary gysyp, iki tarapdan konteýnerleri götermäge mümkinçilik berýän sazlanyp bilinýän aýaklary bar.Bu köpugurlylyk, dürli ululyklary we gap-gaçlary dolandyrmak üçin ideal edýär.

Demir ýol bilen gurlan gantry kranlar, RMGs diýlip hem atlandyrylýar, portlarda konteýnerleri işlemek üçin niýetlenendir.Olar relslere oturdylan we dokuň üstünden keseligine hereket edip, gaplary dikligine galdyryp bilerler.RMG-ler köplenç awtomatlaşdyrylan konteýner terminallarynda ulanylýar we kompýuter ulgamlary tarapyndan dolandyrylýar.Bu kranlar çalt, takyk we konteýnerleri işlemekde täsirli bolup, olary port amallarynda gymmatly baýlyga öwürýär.

Kauçuk reňkli ganly kranlar (RTG) dizaýn we maksat taýdan RMG-lere meňzeýär.Şeýle-de bolsa, ýollarda işleýän RMG-lerden tapawutlylykda, RTG-ler ýerde erkin hereket etmäge mümkinçilik berýän rezin tekerleri bar.Konteýnerleri ýygnamak we daşamak üçin RTG-ler köplenç konteýner howlularynda ulanylýar.Konteýnerleri ýygy-ýygydan ýerleşdirmek zerur bolan terminallarda esasanam peýdalydyr.RTG howluda konteýnerleri netijeli işlemek üçin çeýe we hereketli.

Bu göteriji enjamlaryň öz artykmaçlyklary we ulanylyş ssenarileri bar.Highokary göterijilik ukyby we giňligi bilen gantry kranlar agyr ýükleri gämilerden götermek üçin amatlydyr.Olar köplenç köpçülikleýin terminallarda ýa-da aşa uly we agyr ýükleri dolandyrmak üçin ulanylýar.

“Straddle” göterijiler içerki konteýnerleri işlemek üçin niýetlenendir.Konteýner hatarlaryny aýlamak we gap-gaçlary iki tarapdan götermek ukyby netijeli ýygnamaga we daşamaga mümkinçilik berýär, bu bolsa konteýner terminallary üçin meşhur saýlama bolýar.

RMG we RTG ikisi hem awtomatlaşdyrylan ýa-da ýarym awtomatlaşdyrylan terminallarda konteýner işlemek üçin ulanylýar.RMG-nyň ýokary takyklygy we tizligi ony ýokary kuwwatly konteýner amallary üçin amatly edýär.Beýleki tarapdan, RTG çeýeligi we köpugurlylygy hödürleýär, howluda konteýnerleri netijeli ýerleşdirmäge mümkinçilik berýär.

Portükleriň netijeli we ygtybarly işlemegi portlaryň rahat işlemegi üçin möhümdir.Dogry göteriji enjamlary saýlamak munuň amala aşmagynda möhüm rol oýnaýar.Portal kranlar, pyýada göterijiler, demirýol bilen gurnalan gantry kranlar we rezin reňkli ganly kranlar portlarda köplenç ulanylýan göteriji enjamlaryň diňe birnäçe mysalydyr.Her görnüşiň öz artykmaçlyklary bar we belli meseleler we amaly talaplar üçin niýetlenendir.Tehnologiýada we awtomatlaşdyryşda yzygiderli gazanylan üstünlikler bu göteriji enjamlaryň netijeliligini we öndürijiligini hasam ýokarlandyrdy, portlara ýük mukdaryny has netijeli we öz wagtynda dolandyrmaga mümkinçilik berdi.

Umumy port kranlary bilen tanyşlyk

Iş wagty: Awgust-24-2023