• Youtube
 • Facebook
 • Linkedin
 • Twitter
Xinxiang HY Crane Co., Ltd.
hakda

Habarlar

 • KBK üstündäki köpri kran ulgamy: Önümçiligiň netijeliligini ýokarlandyrmak

  KBK üstündäki köpri kran ulgamy: Önümçiligiň netijeliligini ýokarlandyrmak

  KBK ýerüsti köpri kran ulgamy: Önümçiligiň netijeliligini ýokarlandyrmak Şol agyr zatlaryň derini döwmän önümçilik desgalarynda jadyly hereket edýändigi hakda pikir edip gördüňizmi?Bolýar, men size tanyşdyraýyn ...
  Koprak oka
 • Gidro kranlarynyň gidroelektrik stansiýalarynda haýran galdyryjy roly

  Gidro kranlarynyň gidroelektrik stansiýalarynda haýran galdyryjy roly

  Gidro kranlarynyň gidroelektrik stansiýalarynda haýran galdyryjy roly Gantry kranlary, suw taslamalarynyň we gidroelektrostansiýalaryň gurluşygyna we işleýşine goldaw bermekde möhüm rol oýnaýar.Bu ýöriteleşdirilen kranlar aýratyn ...
  Koprak oka
 • Umumy port kranlary bilen tanyşlyk

  Umumy port kranlary bilen tanyşlyk

  Umumy port kranlary bilen tanyşdyrmak Portlar dürli sebitlerde harytlaryň akymyny ýeňilleşdirmekde möhüm rol oýnaýar.Portuň esasy taraplaryndan biri, dürli-dürli ulanylmagyny talap edýän ýükleri netijeli we ygtybarly ýüklemek we düşürmekdir ...
  Koprak oka
 • Jib Kranlar näme üçin beýle meşhur?

  Jib Kranlar näme üçin beýle meşhur?

  Jib Kranlar näme üçin beýle meşhur?Jib kranlary köp sanly artykmaçlygy we köp taraplylygy sebäpli dürli pudaklarda uly meşhurlyk gazandy.Bu kranlar köp sanly programmada agyr ýükleri götermek, hereket etmek we ýerleşdirmek üçin giňden ulanylýar ...
  Koprak oka
 • Kompaniýaňyz üçin amatly göteriji enjamlary nädip saýlamaly

  Kompaniýaňyz üçin amatly göteriji enjamlary nädip saýlamaly

  Özüňize laýyk göteriji enjamlary nädip saýlamaly, agyr ýük göterilende howpsuzlygy we netijeliligi üpjün etmek üçin zerur enjamlara eýe bolmak zerurdyr.Gurluşyk meýdançasyndaky materiallary götermek ýa-da senagat şertlerinde agyr tehnikalary göçürmek zerurmy, r ...
  Koprak oka
 • Gantry kranyň senagat amallarynda artykmaçlyklary

  Gantry kranyň senagat amallarynda artykmaçlyklary

  Gantri kranlarynyň senagat amallarynda artykmaçlyklary Gantry kranlary, agyr ýükleri götermek üçin amaly we täsirli çözgüt hödürläp, dürli pudaklarda möhüm baýlyk bolup hyzmat edýär.Durnuklylyk, güýç we köp taraplylygy göz öňünde tutup döredilen bu görnüşler o ...
  Koprak oka
 • Material işlemekde köpri kran näme?

  Material işlemekde köpri kran näme?

  Material işlemekde köpri kran näme?Senagat amallaryňyzda köpri krany ulanmak öndürijiligi ep-esli ýokarlandyryp we iş ýeriniň howpsuzlygyny ýokarlandyryp biler.Bu ajaýyp maşynlar agyr ýükleri dolandyrmagyň we akros amallaryny tertipleşdirmegiň täsirli usulyny üpjün edýär ...
  Koprak oka
 • Headokarky we ganly kranlar näme?

  Headokarky we ganly kranlar näme?

  Headokarky we ganly kranlar näme?Logistika we agyr tehnika dünýäsinde ýerüsti we ganly kranlar aýrylmaz rol oýnaýar.Bu kuwwatly göteriji enjamlar dürli önümçilik şertlerinde harytlaryň hereketini we işleýşini özgertdi.Men ...
  Koprak oka
 • Headokarky kran nädip ulanmaly?

  Headokarky kran nädip ulanmaly?

  Headokarky kran nädip ulanmaly?Senagat we gurluşyk şertlerinde agyr götermek barada aýdylanda, üstündäki kran bahasyna ýetip bolmajak guraldyr.Bu ygtybarly maşynlar agyr ýükleri aňsatlyk we takyklyk bilen dolandyrmak we herekete getirmek üçin niýetlenendir.Şeýle-de bolsa, artykmaç işlemek ...
  Koprak oka
 • Kuweýtde paluba kranlary gurmak tamamlandy

  Kuweýtde paluba kranlary gurmak tamamlandy

  Kuweýt palta kranlaryny gurmak tamamlandy Gämi kranlary gämi enjamlarynyň möhüm bölegi, ýükleriň göterilmegine, ýüklenmegine we düşürilmegine jogapkärdir.Häzirki wagtda kompaniýamyz paluba kranyny eltip bermek we gurnamak işini tamamlady we ýokary baha berdi ...
  Koprak oka
 • Hookarlandyryjy we ýokarky kranyň arasynda näme tapawut bar?

  Hookarlandyryjy we ýokarky kranyň arasynda näme tapawut bar?

  Hookarlandyryjy we ýokarky kranyň arasynda näme tapawut bar?Maddy taýdan işlemek we önümçilik amallary, netijelilik we howpsuzlyk birinji orunda durýar.Bu maksatlara ýetmek üçin göterijiler we ýerüsti kranlar ýaly dürli mehaniki enjamlar ulanylýar.Şol bir wagtyň özünde ...
  Koprak oka
 • Kuweýtdäki ikinji palta kran taslamasy

  Kuweýtdäki ikinji palta kran taslamasy

  Kuweýtdäki ikinji palta kran taslamasy Kuweýtdäki paluba kranyny gowşurmak aprel aýynyň ortalarynda tamamlandy.In engineenerlerimiziň ýolbaşçylygynda gurnama we ulanyşa tabşyrmak işleri tamamlandy we indi adaty ulanylýar.Müşderiler önümimiziň ...
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2