• Youtube
 • Facebook
 • Linkedin
 • Twitter
Xinxiang HY Crane Co., Ltd.
hakda

Biz hakda

Biz hakda

takmynan_img (1) takmynan_img (2)
takmynan_img (2) takmynan_img (1)

Bütewilik we innowasiýa

HY Kran elmydama bitewilik we täzelik düşünjesine eýerýär.Bütewilik kompaniýany berk binýat goýýar we gowy abraý gazanýar.Innowasiýa, has gowy ösmäge we dünýä derejesindäki kompaniýa bolmaga itergi berýän ylhamdyr.

Hil we hyzmat

HY Crane-yň öz tehnologiýasy we baý tejribesi bolan inerener bar. Önümimiziň hilini ýokarlandyrmak üçin ösen awtomatlaşdyrylan enjamlar bilen hem enjamlaşdyryldy.Hil we hyzmat elmydama esasy başarnygymyzdyr.

Zawod gezelenji

 • Häzirki zaman ussahanasy
 • Toplumlaýyn hyzmat
 • Sergi
 • Men kesgitlenen zonany şöhlelendirýärin
 • ýarym awtoulag kesiş zolagy
 • kebşirleýiş zolagy
 • sanly kesiş zolagy
Men kesgitlenen zonany şöhlelendirýärin

Men kesgitlenen zonany şöhlelendirýärin

ýarym awtoulag kesiş zolagy

ýarym awtoulag kesiş zolagy

kebşirleýiş zolagy

kebşirleýiş zolagy

sanly kesiş zolagy

sanly kesiş zolagy

 • zawod burçy
 • zawod burçy
 • saklanýan ýer
 • saklanýan ýer
zawod burçy

zawod burçy

zawod burçy

zawod burçy

saklanýan ýer

saklanýan ýer

saklanýan ýer

saklanýan ýer

 • 2016 Indoneziýa
 • 2018 Pakistan
 • 2019 Pakistan
 • 2015 Gazagystan
2016 Indoneziýa

2016 Indoneziýa

2018 Pakistan

2018 Pakistan

2019 Pakistan

2019 Pakistan

2015 Gazagystan

2015 Gazagystan

cer (4)
cer (5)
şahadatnama (4)
şahadatnama (5)
şahadatnama (6)
şahadatnama (1)
şahadatnama (2)
şahadatnama (3)

Hil barlagy

 • Kran kebşirlemek
 • Kran boýagy
 • Kran metal kesmek
 • Kran barlagy
 • Kran gurmak

Kran kebşirlemekKebşirleýiş çybygynyň modeli E4303 (J422) E4316 (J426) E5003 (J502) E5015 (J507) E5016 (J506).Gowy suwuklygy bolan E4303 E5003 şlak, şlak gatlagyny aýyrmak aňsat we ş.m.E4316 E5016 arkasy durnukly, prosesiň öndürijiligi umumydyr.Bularyň hemmesi esasan pes uglerodly polat gurluşyny kebşirlemek üçin ulanylýar.

Kran boýagy: Primer spreý, ýeriň poslamazlygy üçin atylan partlamadan soň derrew boýalýar.Dürli gurşawa görä dürli boýag ulanylar, şeýle hem dürli ahyrky paltanyň esaslarynda dürli primer ulanylar.

Kran metal kesmek: Kesmek usuly: CNC kesmek, ýarym awtomatiki kesmek, gyrkmak we kesmek.Gaýtadan işleýän bölüm degişli kesiş usulyny saýlar, prosedura kartasyny düzer, programma we belgini goýar. Birikdirilenden, ýüze çykarylandan we tekizlenenden soň, gerekli görnüşe, ululygyna görä kesiş çyzyklaryny çekiň we ýarym awtomatiki kesiş enjamy bilen kesiň.

Kran barlagy: Kemçilikleri ýüze çykarmak: düwme kebşirleme tikişi, ähmiýeti sebäpli kesgitlener, derejesi GB3323-de kadalaşdyrylan II-den pes däl, şöhle bilen kesgitlenende we ultrases barlagynda JB1152-de düzgünleşdirenimden pes bolmaly däldir.Uglerod arkasy bilen syrylan kwalifikasiýa däl bölekler üçin arassalanandan soň gaýtadan kebşirläň.

Kran gurmak: Embygnamak, her bölegi talaplara laýyklykda ýygnamak diýmekdir.Esasy berkitme we ahyrky wagon köprä birikdirilende, iki ýoluň merkeziniň we köpriniň diagonaly çyzygynyň uzynlygyna çydamlylygynyň arasyndaky aralyk talaplara laýyk gelýändigine göz ýetiriň.LT we CT mehanizmlerini ýygnanyňyzda.

proses-1
proses-2
proses-3
Kran barlagy
proses-5
takmynan_5
Hil durmuşdyr, HYCRANE önümleriň iň ýokary hiline iň täsirli satyjydygyna ynanýar.
takmynan_ico (5)
HYCRANE ösen önümçilik dolandyryşy we gözleg-agtaryş tehnologiýasyna eýedir we tehniki täzelikleri dowam etdirýär.
takmynan_ico (4)
HYCRANE-iň synag usullarynyň we synag standartlarynyň doly toplumy bar.
takmynan_ico (3)
HYCRANE içerki gaýtadan işlemek we önümçilik hil standart ulgamyny berk ýerine ýetirýär we önümçilik prosesine we maglumatlara hakyky wagtda gözegçilik etmek üçin hil gözegçiligi işgärleri bar.
takmynan_ico (2)
HYCRANE içerki gaýtadan işlemek we önümçilik hil standart ulgamyny berk ýerine ýetirýär we önümçilik prosesine we maglumatlara hakyky wagtda gözegçilik etmek üçin hil gözegçiligi işgärleri bar.
takmynan_ico (1)
HYcrane-de 6000-den gowrak işgär we 100-den gowrak hyzmat ulgamy bar we 5000-den gowrak kompaniýa üçin hyzmat edildi, önümler 50-den gowrak ösen we ösýän ýurtda meşhur.Hytaýda iň ýokary hilli kran öndürijisidir